Idea

Aż 41% dorosłych mieszkańców Polski w ostatnim czasie nie miało styczności z NGO. Badania na temat wizerunku organizacji pozarządowych podkreślają, że “organizacje pozarządowe mają problem z efektywnym informowaniem o swoich osiągnięciach. Komunikują potrzeby, ale nie mówią o efektach swoich działań”. Chcemy to zmienić, organizując Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych 2018!

Głównym celem Święta Organizacji Pozarządowych jest promocja krakowskich NGOs oraz budowanie pozytywnego wizerunku III sektora wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

Kraków może się poszczycić prężnym i stale rozwijającym się środowiskiem pozarządowym. W mieście zarejestrowanych jest 4614 organizacji pozarządowych (stan na 30.06.2018), w tym 2094 stowarzyszenia, 1468 fundacji, 697 organizacji sportowych oraz 355 innych organizacji bez osobowości prawnej. Głównymi obszarami działalności krakowskich organizacji pozarządowych są: kultura, edukacja, sport i rekreacja.

Aż 50% organizacji pozarządowych działających w Krakowie aktywnie współpracuje z samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych, a współpraca ta obejmuje zadania na kwotę przeszło 87 mln zł (kwota przekazana NGOsom na realizację zadań publicznych w 2017 roku).

Najczęściej współpraca ta dotyczy:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Organizacje współpracują z Urzędem Miasta także w zakresie promocji miasta, zagospodarowania przestrzennego i architektury, oraz działań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Mimo, że oferta organizacji pozarządowych skierowana jest głównie do mieszkańców Krakowa i dotyczy ważnych obszarów ich codziennego życia, wiedza mieszkańców na temat organizacji oraz prowadzonych przez nie działań jest bardzo uboga. Wskazują na to wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor. Wynika z nich, że znajomość trzeciego sektora w Polsce jest niewielka i kształtują ją najczęściej przekazy medialne. Aż 40% Polaków nie ma żadnych konkretnych skojarzeń z organizacjami pozarządowymi. Niewielki jest także poziom wiedzy na temat tego, czym zajmują się organizacje pozarządowe ani jak bardzo zróżnicowany jest obszar ich działalności. Dla dużej części Polaków organizacja pozarządowa to fundacja zbierająca pieniądze na wzniosłe cele oraz pomagająca potrzebującym. Organizacje rzadko kojarzą się z kwestiami związanymi z kulturą, sportem czy edukacją, a to właśnie obszary najczęstszej działalności polskich NGO.

Celem Święta Organizacji Pozarządowych jest zwiększenie wiedzy mieszkańców i mieszkanek Krakowa na temat działalności pozarządowych (zasad ich funkcjonowania, obszarów działalności, wpływie na społeczność lokalną (Piknik NGO, Tydzień Otwarty, akcja edukacyjno-promocyjna “Poznaj III sektor”). Organizacja Święta pomoże także w zwiększenie wiedzy mieszkańców i mieszkanek Krakowa na temat oferty krakowskich organizacji pozarządowych oraz zachęcaniu mieszkańców do aktywnego włączania się w działalność organizacji w tym włączanie w planowanie i realizację aktywności festiwalowych poprzez wolontariat (Piknik NGO, Tydzień Otwarty, Bal NGO).

Projekt Święto Organizacji Pozarządowych realizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska Pozarządowa i Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.